Dług

Dług w pojęciu ekonomicznym oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela.

Świadczenie to może być zarówno pieniężne jak i rzeczowe, to znaczy, że długiem jest wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel). Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, którego charakter może określać m.in:
- zawarta umowa pomiędzy dwiema stronami, określająca dane świadczenie
- rozbieżność między terminem dostawy towaru lub świadczenia usługi, a terminem zapłaty (w bilansie przedsiębiorstwa używana jest nazwa zobowiązanie)
- pożyczka celowa, np. kredyt inwestycyjny z banku
- decyzja sądu lub decyzja administracyjna

Świadczenie wykonalne, którego termin realizacji jeszcze nie minął, jest zobowiązaniem - nie długiem. Odwrotnością zobowiązania jest należność.

Celem ułatwienia dochodzenia długów, w roku 2004 została stworzona możliwość powoływania instytucji tzw. biuro informacji gospodarczej, którego celem jest zbieranie informacji o nierzetelnych dłużnikach. W Polsce liczba zadłużonych obywateli wciąż rośnie[1]. Samo posiadanie długów negatywnie wpływa na wizerunek zarówno osób jak i firm[2].

Źródło: Wikipedia